15
za, juni
4 Nieuwe art.
Ook adverteren op de kabelkrant, deze website of op de radio? Klik hier voor meer info.

Nieuws
BURGUM - Tytsjerksteradiel heeft nog geen nieuw college, de huidige wethouders zijn demissionair, maar dat betekent niet dat de gemeentelijke politiek nu helemaal stilligt. En dus was er donderdagavond gewoon een reguliere raadsvergadering waarin zoals gebruikelijk een breed scala aan onderwerpen voorbij kwam. Van een brug-met-gebreken, falende communicatie, overlast in Hurdegaryp, uitgezette asielzoekers, tot dreigende bodemdaling. Genoeg om een avond te vullen, hetgeen geschiedde.


Nieuwe coalitie
Tytsjerksteradiel moet het deze weken doen met een demissionair 'kabinet', op gemeentelijk niveau heet dat een college. Er komt, als alles goed gaat, binnen afzienbare tijd een nieuwe coalitie, bestaande uit CDA, FNP en CU, dat was de uitkomst van de informatie. Nu is Tineke Schokker druk aan het formeren, dat wil zegen dat zij en de drie partijen regelmatig om de tafel zitten om een pva op te stellen. Dat staat, zoals u ongetwijfeld weet, voor een 'plan van aanpak'. Als je de politiek een beetje wilt volgen heb je sowieso een lva nodig. Inderdaad, een lijst van afkortingen... Rondom die formatie en dat verbaast mij toch wel, is het oorverdovend stil, je hoort en ziet er niets van. Dat laatste is wel logisch, maar het eerste, dat horen van, vind ik toch niet echt bij een open democratie passen. Ik had er heel wat voor over om bij zo'n formatie te mogen aanschuiven, niet om mee te praten, ik ben het zwijgen inmiddels wel gewend, maar gewoon om te zien hoe dat 'om en ta giet'. Wie zegt wat en waar gaat het over, het proces dus eigenlijk. Maar dat mag niet en eigenlijk blijf ik dat een beetje raar vinden, er wordt te pas en te onpas gesproken over 'de boarger dy heard wurde moat', over participatie, over de burger interesseren voor de politiek. Maar dat bereik je dus niet als je de dingen waar het eigenlijk om draait achter gesloten deuren afwikkelt. Maar ik moet eerlijk toegeven dat mijn interesse daarin ook merendeels voortkomt uit pure, onvervalste nieuwsgierigheid. Het blijft dus wachten op het rapport en waarschijnlijk ook dat pva waarmee de coalitie, in casu de beoogde wethouders, naar buiten zullen komen. Hoe zal de rest, zeg maar de oppositie, daar op reageren? Schieten ze het op voorhand af, of kiezen ze voor 'vreedzame coëxistentie', een term uit de koude oorlog. Want daar leek het een beetje op toen in een speciale raadsbijeenkomst de oppositiepartijen hun gram haalden over het informatierapport. Die kritiek was niet mals en er vlogen termen in het rond als 'achterkamertjes-politiek', 'gebrek aan ambitie' en 'het oude liedje dat gezongen ging worden'. 

'back to normal'
En dus ben ik deze donderdagavond heel benieuwd hoe de dames en heren van de raad nu met elkaar om zullen gaan. Worden het begroetingen-met-ijspegeltjes, zoals je dat in stripverhalen ziet, of is alles 'back to normal'. Ik ben zoals gebruikelijk vroeg, maar langzamerhand druppelen de raadsleden binnen. En ik moet zeggen, ik merk weinig van de  eventuele animositeit, de gebruikelijke handen worden geschud en als om half acht iedereen er is, bijna iedereen, er zijn een paar afwezigen, opent burgemeester Jeroen Gebben de vergadering. Ook hij rept met geen woord over de lopende formatie, hij feliciteert alleen Ellen Bruins Slot met haar nieuwe functie als wethouder op Ameland. Haar vertrek betekent dat we in één klap drie nieuwe wethouders krijgen, Geerling Schippers en Doeke Fokkema komen niet terug en dus ook Ellen Bruins Slot niet. De beoogde, zo heet dat in politiek jargon, nieuwelingen zijn Gelbrig Hoekstra van het CDA, Rommert Dijk van de FNP en Andries Bouwman van de CU. De eerste beiden zijn 'oude bekenden', Dijk en Hoekstra zitten al een aantal jaren in de raad, maar Bouwman is voor mij in ieder geval een compleet onbekende. Dat zal even wennen worden achter de wethouderstafel. 

'Alltag'
De vergadering, met slechts twee wethouders achter de tafel, Ellen Bruins Slot en Geerling Schippers, beiden demissionair totdat hun opvolgers zijn geïnstalleerd, is aan de agenda te zien merendeels 'Alltag', 'business as usual', zeg maar. Het is natuurlijk politiek en die wil nog wel eens onvoorstelbaar en onvoorspelbaar zijn en dus variëren de eindtijden van 'wy binne mei in healoerke klear', tot 'hoe koarter de agenda, hoe langer de gearkomste'.

rondvraag
Traditie is hier dat we beginnen met de rondvraag, meestal is die aan het eind van een vergadering en dat wil nog wel eens uitlopen. Vandaar. Er zijn vragen over de nieuwe brug die last heeft van kinderziekten, over de verkeerssituatie op de Rinia van Nautaweg in Gytsjerk, de parkeerproblemen op de Van Panhuyslaan in Burgum. Opvallend is eigenlijk altijd dat het vaak verkeersproblemen zijn die aan de orde komen. Dan komt er een inspreker, Johannes Veenstra, die nogmaals aandacht vraagt voor de 'reinwettersystemen' in een aantal nieuwbouwwoningen. De raad reageert geschrokken op het gebrek aan adequate communicatie. Nynke Koopmans (VVD): "Dit kin fansels net, wy binne bot skrokken." Brigitta Scheepsma: "Ik schrik hiervan, waarom moet dat zo lang duren?" Gert van der Meijden (CDA): "Het verbaast mij dat er geen antwoord is gekomen." Douwe Hooijenga (CU): "Hiel frjemd, wy wolle graach útlis en helderheid." En weer moet wethouder Ellen Bruins Slot het allemaal uitleggen. Dat doet ze op de van haar bekende manier, rustig, duidelijk en ze schroomt ook niet om aan de raad te vragen om geduld. Ze betreurt dat het zo lang duurt: "Dat is heel vervelend." 

T&A
Oftewel de samenwerking tussen Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. Dat blijft de politiek bezighouden, te meer omdat het niet allemaal even soepel verloopt, krijg ik de indruk. De voordelen zijn evident, maar er kleven ook nadelen aan bestuurlijke en ambtelijke samenwerking. Het woord fusie valt eigenlijk al lang niet meer. Ook nu blijft de discussie een beetje steken in algemeenheden en ik vraag mij af of 'de boarger' er nog echt veel van zal begrijpen. 

Afghanistan
Een bijna maandelijks terugkerend item op de agenda van de raadsvergadering is het beleid aangaande de uitzetting van met name Afghanen terug naar hun land. Daar is veel over te doen geweest en in feite speelt dat nog altijd. Het gaat in principe om de vraag of Afghanistan nu gerekend kan worden tot de veilige landen voor terugkerende gezinnen. Het oude 'ambtsbericht', zeg maar het Rijksbeleid in dezen, spreekt van veilig, maar andere organisaties bestrijden die visie. En nu komt er, mede op instigatie van deze raad, een nieuw ambtsbericht. Dat is er nog niet en dus kan er eigenlijk niet over beraadslaagd worden. Maar dat is voor met name Brigitta Scheepsma (GrienLinks) niet genoeg: "Wij zijn niet tevreden, het gaat gewoon door en de vraag is wat wij als gemeente dan wel kunnen doen. Het gaat in feite om wat je zou kunnen noemen 'mensenrechten op lokaal niveau'. Wij hebben daarin een eigen verantwoordelijkheid. Wat betekent dat voor ons?" Ze geeft aan dat ze deze kwestie 'gaat agenderen', op de volgende agenda zetten dus. Freddy de Haan (FNP): "As dat nije ambtsbericht komt, wolle wy dat wol graach witte." Burgemeester Jeroen Gebben: "At wy it krije seine wy jim yn." 

bodemdaling
Een betrekkelijk nieuw item op de raadsagenda is de bodemdaling die na Groningen ook onze provincie schijnt te hebben bereikt. En dus ook Tytsjerksteradiel. Voor ligt het jaarverslag van de Commissie Bodemdaling. En dat geeft toch wel aanleiding tot vragen en opmerkingen. Freddy de Haan: "Der moat oandacht wêze foar de daling, dy kin in soad skea tabringe, der wurdt noch altyd in protte gas nei boppe helle. Wat kinne wy noch ferwachtsje?" Berber van Zandbergen(GrienLinks): "Wy moatte der fel op wêze." Douwe Hooijenga (CU): "Dit is in earnstige saak." Erwin Duursma (D'66): "Wij zitten in het oog van de storm, het wordt tijd dat we de consequenties in kaart brengen." Geerling Schippers, hij heeft deze kwestie als wethouder in zijn portefeuille: "Elkenien dy't skea hat kin in claim yntsjinje, wy kinne der net sa folle oan dwaan." Burgemeester Jeroen Gebben merkt dat de raad dit antwoord wel erg kort door de bocht vindt: "De rie freget om in sinjaal." Frans Haenen (CDA) wil graag dat de raad elk jaar, in plaats van om de vijf jaar, inzicht krijgt over de stand van zaken voor wat betreft de eventuele bodemdaling.

overlast
Een van de laatste punten op de agenda is een brief van de FNP over de overlast in Hurdegaryp. Freddy de Haan zet zijn betoog meteen in een nogal dramatisch klinkend perspectief als hij zijn verhaal begin met: "Angst, angst, angst. Sil ik fannacht wol sliepe kinne troch al dy oerlêst, al dat lawaai. Binne wy hjir yn in getto as yn een foarstêd? Nee, wy binne yn Hurdegaryp. Leit it oan de kapasiteit fan de plysje en is der in strukturele oplossing. Is dit bekend by de gemeente?" Burgemeester Jeroen Gebben is heel beslist: "Ja, dat is bekend." Hij geeft aan wat er op dit moment gebeurt om die overlast tegen te gaan: "Wy binne yn oerlis mei de âlden, Kearn spilet in rol. De lêste tiid is it relatyf rêstich. Faaks hawwe de wurksemheden yn it sintrum ek ynfloed. Der is ekstra ynset en as it nedich is sille wy ferbalisearjend optrede. Wy leauwe yn dizze ynset, mar it sil net samar oergean." Nynke Koopmans (VVD) heeft het laatste woord: "Wy moatte no net dy jongelju as heale wylden ôfskilderje." Na nog een paar punten, waarbij onder andere aandacht is voor het 'pineholledossier' Caparis, sluit de burgemeester deze vergadering. Het tijdstip: kwart over tien, niet vroeg, niet laat.

Binne Kramer