15
za, juni
4 Nieuwe art.
Ook adverteren op de kabelkrant, deze website of op de radio? Klik hier voor meer info.

Nieuws
BURGUM - Eigenlijk was het een formaliteit, maar toch werd woensdagvond met enige nieuwsgierigheid uitgekeken naar de raadsvergadering waarin het nieuwe college niet alleen werd geïnstalleerd, maar waarin het ook zijn plannen voor de komende raadsperiode van vier jaar zou ontvouwen. Nieuwsgierigheid die werd gevoed door de toch wel wat verstoorde onderlinge verhoudingen in de raad. Met name de oppositiepartijen zouden de messen slijpen, zo werd verwacht.


'Dertien vóór dus gaan we dóór'
Dat was in feite de zinsnede die de toon van deze raadsvergadering bepaalde en hij kwam van Brigitta Scheepsma (GrienLinks), die daarmee aangaf dat bij de oppositie nog altijd behoorlijk wat onvrede, om niet te zeggen frustratie, leeft aangaande met name de informatie en de consequenties daarvan voor het politieke landschap in Tytsjerksteradiel. Het was eigenlijk niet meer dan een achterhoede gevecht, de eigenlijke strijd was een paar weken geleden al gestreden en beslecht in een debat waarin diezelfde oppositie de vloer aanveegde met de gevolgde procedure in de formatie na de verkiezingen van maart. Dat had genoeg moeten zijn, maar de oppositiepartijen, met name de PvdA, Grien Links en de VVD, grepen de gelegenheid aan om nogmaals hun standpunten naar voren te brengen. En dat betekende dat de start van het nieuwe college er een was met haken en ogen. Een beetje een vergadering met een paar rafelrandjes, een vergadering die bepaald geen schoonheidsprijs verdiende. Het feit dat geen van de drie nieuwe wethouders met algemene stemmen werd benoemd, was wat dat betreft illustratief, niet fijnzinnig en zeker niet elegant. Het nieuwe college zal zich een wat soepeler start hebben gewenst mag je aannemen. 

nieuwe wethouders
Daarna mochten de drie coalitiepartijen hun kandidaat-wethouders presenteren. Douwe Hooijenga (CU) noemde zijn kanditaat ‘the new kid on the block’, een 'nickname' die hij zelf destijds bij zijn aantreden als raadslid ook kreeg opgeplakt. Andries Bouwman, de nieuwe wethouder, zag in zijn korte toespraak kansen op het gebied van duurzaamheid. “Op lokaal niveau wordt al veel geëxperimenteerd.” Over het sociale domein zei hij een groot tekort te verwachten: “We zullen kansen moeten benutten, we zullen veel naar Den Haag moeten om dingen binnen te halen.” De door Piet Reitsma geïntroduceerde Rommert Dijk beantwoordde de klassieke vraag van Piet Reitsma ‘wêr komme jo wei’, merendeels aangevuld met 'fan wa binne jo ien' en 'wat die jo heit', met een andere vraag: ’wêr wolle jo hinne’. En dat 'jo' kon, niet geheel toevallig vermoedelijk, zowel slaan op de beoogde wethouder zelf, als wat in het Nederlands zou worden omschreven met 'men' of 'wij'. En voor hem was dat het streven naar een gemeente waar ‘mei nocht en wille’ gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. Hij gaat voor ‘oparbeidzje mei de rie en de mienskip’: “Wy wolle it betrouwen wiermeitsje.” De laatste in het rijtje van drie, Gelbrig Hoekstra (CDA), haar introductie werd gedaan door Age Kramer, die haar omschreef als ‘yn it sâlt bebiten’, zei na 14 jaar raadslidmaatschap ‘sels wolris oan de knoppen draaie te wollen’. “Elkenien moat meidwaan kinne, meiïnoar en foar elkoar.” 

wantrouwen
De raad mocht reageren, maar daar kwam eigenlijk niet veel nieuws uit haar voren. Saskia van der Werf (PvdA) vond dat het ontstane wantrouwen moest worden weggenomen. Ze was teleurgesteld dat het toch weer merendeels zou draaien om de ‘oude normen’. Brigitta Scheepsma (GrienLinks) gebruikte nogmaals haar mantra van ‘dertien voor dus gaan we door’,om haar mening te geven. Zij miste naar eigen zeggen de transparantie, maar: ”Wij zullen constructief zijn.” Ze vroeg zich wel af hoe het nieuwe college het vertrouwen wil herstellen. De stemming over de te benoemen wethouders leverde een beeld op dat eigenlijk wel een beetje verwacht kon worden. Gelbrig Hoekstra en Rommert Dijk kregen 14-8-1 voor de kiezen, veertien voor, acht tegen en één onthouding, en Andries Bouwman scoorde 17-6. Zeventien voor, zes tegen en geen onthouding. Die stemming werd een wat onoverzichtelijke zaak, omdat in de ogen van sommige fracties het stemformulier niet juist was en er dus in allerijl een nieuw formulier moest worden gemaakt. Het werd er dus niet echt duidelijker op, maar op de einduitslag had dat geen invloed. Saillant detail: daags daarna, donderdagmiddag, werd er nog even aan de wat geprikkelde verhoudingen in de raad gerefereerd. Was het tot voor kort zo, dat Achtkarspelen zo nu en dan werd afgeschilderd door T-diel als een gemeente waarin 'altyd wat' was, nu is het andersom. Daar immers werden de nieuwe wethouders unaniem benoemd... Ironisch bedoeld uiteraard, maar het gaf wel aan dat er wat de hand is in de politiek in deze gemeente. De reuring waarom gevraagd werd door sommigen er is nu, maar het is de vraag of deze vorm van 'opskuor' wel datgene is waar op gedoeld werd. 

nieuwe raadsleden
Er werden twee nieuwe raadsleden benoemd, te weten de heren Sietsma en Van der Veen voor de  FNP en het CDA. Ze komen in de plaats van Gelbrig Hoekstra en Rommert Dijk die beiden wethouder worden.

Binne Kramer