20
wo, feb
4 Nieuwe art.
Ook adverteren op de kabelkrant, deze website of op de radio? Klik hier voor meer info.

Nieuws
BURGUM - Het was donderdag een lange zit voor de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel. Vanaf 's morgens tien uur tot diep in de namiddag beraadslaagden de raadsleden samen met het college over de kadernota, zeg maar de korte- en langere termijnplanning voor de komende jaren. Ook de jaarrekening stond op de rol, maar die werd na uitgebreid overleg opgeschoven naar een latere datum wegens het ontbreken van de broodnodige informatie en de accountantsverklaring.


Eénduidige visie blijkt lastig
Het ging donderdag tijdens de raadsvergadering met name over de visie van de raad op wat er op de korte en langere termijn moet gebeuren in de gemeente Tytsjerksteradiel en het laat zich raden dat zoiets geen onderwerp is dat even 'op in reinige sneintemiddei' wordt afgehandeld. Nu regende het niet en het was geen zondag, maar niettemin bleek het een hele klus waar de raad de nodige moeite mee had. Voeg daarbij de onderlinge verschillen in visie en zienswijzen tussen de zeven fracties en je kunt je voorstellen dat het 'in drege boel' was. Bovendien werd er om te beginnen al meer dan een uur gesteggeld over de agenda van de vergadering en dat had alles te maken met het feit dat niet alle gegevens en verdere info beschikbaar waren. Bovendien, eigenlijk tot overmaat van ramp, ontbrak ook nog eens de accountantsverklaring aangaande de jaarrekening. Bovendien hing het feit dat die hoogstwaarschijnlijk niet positief zal uitvallen, als een zwaard van Damocles boven deze raadsvergadering. En zonder financiële duidelijkheid is het natuurlijk moeilijk echte concrete plannen te maken. Wantdie plannen, 'nieuw beleid' in politiek jargon, kosten stuk voor stuk geld en meestal véél geld. Lastig dus en dat dilemma kenmerkte deze bijeenkomst. De verschillende fracties gaven stuk voor stuk een inkijkje in hun visie, waarbij het interessant was om te zien welk uitgangspunt ze daarbij gebruikten.

vertraging
De vergadering begon zoals gebruikelijk met de vaststelling van de agenda en dat leverde meteen een behoorlijke 'vertraging' op in die zin dat de raad het niet eens kon worden of de jaarrekening en de kadernota beide aan de orde zouden moeten komen. Tenslotte wordt er op instigatie van Saskia van der Werf (PvdA) zelfs gestemd en dan blijkt dat de meerderheid alleen de kadernota wil behandelen en dat de jaarrekening naar een andere datum wordt verschoven. We zijn dan meer dan een uur verder! Dat kan een lange zit worden, dat is nu al wel duidelijk. 

vragen
Dan volgt nog het vragenhalfuurtje, de vooruitgeschoven rondvraag. Brigitta Scheepsma (GrienLinks) komt nog eens terug op het onderwerp 'rubberkorrels op kunstgrasvelden.' Dit keer gaat het voornamelijk over de milieuvervuiling die daarbij op zou treden. Haar vraag: wat gaan we als gemeente doen? Wethouder Gelbrig Hoekstra antwoordt dat er inderdaad milieuschade kan optreden, vooral in de drainage en de sloten. "Der binne maatregels naam troch hegere opslútbannen te pleatsen. As gemeente folgje wy it RIVM, at alles dúdlik is komme wy derop werom." De volgende vraag komt van Saskia van der Werf (PvdA) die wil weten hoe het zit met Garyp dat heeft aangekondigd het eerste groene dorp te willen worden, gasloos dus. Sjaak Hoekstra (VVD) vindt het 'in moai ynistjatyf', maar wijst op het kostenplaatje dat een investering van 15 miljoen zou vergen: "Wa betellet dat", vraagt hij zich af. Wethouder Andries Bouwman bezweert dat er geen extra kosten voor de gemeente komen.

kader
Dan komt de kadernota aan bod en iedere fractie mag zijn visie in vijf minuten uit de doeken doen. Die vijf minuten zijn voor de meeste woordvoerders (veel) te kort, maar burgemeester Jeroen Gebben is onverbiddelijk. Age Kramer mag het spits afbijten. Hij meldt dat zijn CDA 'bot skrokken is, mar net út it fjild slein'. "Wy moatte net achteroer hingje, mei elkoar moatte de skouders derûnder." Hij noemt het sociale domein 'in pineholle dossier'. Hij vraag om 'heldere keuzes en in goede kar' en dat alles op de menselijke maat.

waakhûn
Piet Reitsma (FNP) heeft 'syn hûntsje' meegenomen, het virtuele beestje is volgens Reitsma de 'finansjele waakhûn'. Die is nodig, want: "De jierrekken is noch net klear en sjocht der net posityf út. De rek is der wat út, wy moatte mei beide fuotten op 'e grûn stean bliuwe. Hij sluit af met een strofe uit een song van Leonard Cohen: "There is a crack in everything, that's were the light gets in." Moeilijk te vertalen, maar de onderliggende gedachte is duidelijk.
mondiaalDe beschouwing van Brigitta Schepsma (GrienLinks) is wat wereldwijder, wat mondialer. Zij heeft zorgen over het beleid op het gebied van milieu en de vluchtelingen: "Wij laten het gebeuren, je voelt je machteloos. Ieder mens is gelijkwaardig." En over het milieu: "Grote bedrijven mogen ongebreideld vervuilen, maar er is hoop, kijk naar de elfwegentocht. GrienLinks) mist het perspectief, het hoe en wanneer." Dineke Wagenaar (VVD) maakt allereerst korte metten met het begrip ambitie: "Ambitie is alles waar we geen raad mee weten", betoogt zij, "laten we gewoon aan de slag gaan, zo'n jaarrekening is een wake up call. We moeten meer doen voor minder geld." Ze heeft ook nog een tip, een die naast practisch ook hilarisch is: "Misschien moeten we Erwin Duursma maar inhuren om de zaak eens flink te ontregelen, dat kan hij goed. Als we zo door hobbelen gaat het niet goed, we moeten ons boerenverstand gebruiken." De PvdA is kritisch bij monde van Saskia van der Werf over met name de gasboringen en de verdeling van lasten en baten. Ze komt ook nog even terug op het nu al roemruchte plan voor de bouw van woningen in de Warren: "Die moeten we niet alleen bouwen voor de happy few." Ze breekt ook een lans voor de 'nieuwe democratie' en ze ze belooft alvast 'een realistisch links geluid' te zullen laten horen.

rol
Douwe Hooijenga (CU) noemt in zijn statement de nieuwe rol die zijn partij gaat vervullen nu de CU in het college zit. Ook hij ziet in het sociale domein de nodige 'stroffelstiennen' opdoemen: "Dat wie efkes schrikken, dat tekoart liicht der net om, dit is it momint foar in echte fyzje." Hij heeft voor de raad een duidelijke waarschuwing en uiteraard is die ontleend aan de Bijbel, aan koning Salomo dit keer: "Aan gebrek aan visie gaat het volk ten onder." Trouwens, deze is ook wel eentje om over na te denken: "Het snijden met de kaasschaaf is doorgeslagen, daar moeten we mee ophouden." 
grote hang naar koffieEn dan kijkt iedereen vol verwachting naar laatste in de rij, Erwin Duursma van D'66, immers hij heeft zich in de korte tijd dat hij raadslid is, al ontpopt tot smaakmaker, als een pragmaticus die zijn redevoeringen niet alleen kort houdt, maar ze ook lardeert met een humor die op het niveau 'practical jokes' ligt. Ook nu. "Ik zal het kort maken", zegt hij als hij met de handen in de zij achter het spreekgestoelte heeft plaatsgenomen, "want ik bespeur in deze zaal een grote hang naar koffie." En daarmee verwoordt hij precies wat iedereen denkt, maar niemand eigenlijk luidop wil zeggen. "Er is eigenlijk niets nieuws onder de zon, het gaat om doelen en visie. Vraag is natuurlijk: wat merken onze inwoners daarvan. De kaasschaaf kan in de la als we het zo laten, misschien willen we geen plakjes meer, maar blokjes. Ik zou de raad willen meegeven: gooi het op een hoop en kijk waar het beter kan. Nodig mensen uit om méé te praten en te denken."

conclusie
De conclusie die je kunt trekken uit deze zeven statements is eigenlijk, dat Erwin Duursma gelijk heeft: in feite is er niets nieuws onder de zon, de statements zijn merendeels een verzameling van gedachten met een hoog 'ja, dêr bnne wy it yn grutte trekken wol mei iens-gehalte'. Ook wel een beetje logisch, je bedenkt als fractie niet één-twee-drie een compleet nieuw en vooral innovatief programma voor het bestuur van een gemeente. Bovendien: 'tussen droom en daad staan wetten in de weg en practische bezwaren', zoals de Vlaamse dichter Willem Elsschot ons in de vorige eeuw al voorhield. Interessant wordt het moment dat de al veel genoemde jaarrekening daadwerkelijk punt van discussie wordt, dan moeten er spijkers met koppen worden geslagen, 'dan moat de bûter jild jilde'. Dan is er werk aan de winkel voor zowel de raad als het college. De laatste raadsvergadering van dit 'parlementaire' jaar is op donderdag 19 juli. Dan gaat de raad met reces en pas in september komt de gemeenteraad weer bij elkaar.

Binne Kramer