19
za, okt
4 Nieuwe art.
Ook adverteren op de kabelkrant, deze website of op de radio? Klik hier voor meer info.

Nieuws
BURGUM - Het liep donderdagavond tegen half één, toen burgemeester Jeroen Gebben de reguliere raadsvergadering kon sluiten. Nachtwerk dus, hij had er van te voren al voor gewaarschuwd, de agenda bevatte een aantal dossiers 'waar wel wat over te zeggen viel'. En dat gebeurde dan ook, tel daar wat schorsingen en pittige debatten bij op en je hebt een vergadering die behoorlijk uitloopt. Of iedereen dan nog 'scherp' is, valt wellicht te betwijfelen.


Reces levert lange vergadering op
Donderdagavond stond de eerste raadsvergadering na het zomerreces op de rol en blijkbaar hadden veel raadsleden of politieke fracties tijdens de prachtige zomer van 2018 niet alleen maar uitbundig vakantie gevierd. Dat mocht de conclusie zijn van deze septemberbijeenkomst in het gemeentehuis in Burgum. Het begon al met een, naar Tytsjerksteradielster normen, lange lijst met vragen, zeg maar de traditioneel naar voren geschoven rondvraag. Die bevatte onder andere vragen over de WOZ waarde (Douwe Hooijenga, CU), die in T-diel en 8K ongelijk zou zijn. Antwoord wethouder Rom Dijk: "Wy binne der drok mei dwaande". Saskia van der Werf (PvdA) wilde weten of het budget voor de huishoudelijke hulp wel toereikend is nu de salarissen zijn verhoogd. Peter van de Hoef (PvdA) wilde weten of elke bushalte een abri krijgt. Antwoord Rom Dijk: "Earst efkes sjen hoe't it giet." Gert van der Meijden had een vraag over de proef met de zomer-openstelling van het zwembad in Burgum. Hij kreeg antwoord van wethouder Gelbrig Hoekstra: "Wy sille it besjen moatte." Frans Haenen (CDA) vroeg aandacht voor het parkeerbeleid op het dorpsplein in Eastermar en Brigitta Scheepsma (GrienLinks) kwam nog maar eens terug op de door haar verfoeide kunstgrasvelden: "Wanneer gaan we hier nou eindelijk eens wat aan doen." Haar tweede vraag ging over de jeugdzorg: "Is de gemeente al in onderhandeling met het COA, ik heb nog niks gehoord." Wethouder Andries Bouwman: "We zitten er bovenop, een verdeelsleutel vinden is nog lastig. Freddy de Haan (FNP) tenslotte vroeg aandacht voor een rookvrije horeca. Andries Bouwman: "Ik neem het mee."

sport
Een interessant punt op de agenda, althans dat zou het kunnen zijn, was de bespreking van de sportnota. 'Sport en bewegen', is de titel van het stuk en daar zou toch het en ander over te zeggen moeten zijn. Dat werd er ook wel door de verschillende fracties, maar het debat, voor zover daar sprake van was, bleef wel heel erg aan de oppervlakte. Het ging over met name de organisatie, over wel of niet zichtbare sportcoaches bijvoorbeeld. Douwe Hooijenga (CU) kaartte dat aan: "Sy moatte it sportbelied fan de gemeente oan de man bringe." Nynke Koopmans (VVD) vond het niet nodig om nog meer fte's, zeg maar banen, in te zetten op dit punt. Zij zag meer in 'de krêft fan it fjild' zoals zij het omschreef. Freddy de Haan (FNP) sprak van een 'goed stik', hij pleitte voor "gearkomsten per doarp fan alle betrokkenen."  Saskia van der Werf constateerde dat 'niet iedereen meedoet', onder andere de minima en de schoolkinderen, zij wilde samenwerking met de scholen. Aardige suggestie: een zandstrand in Burgum waar je kunt zwemmen. Michel Klont (GrienLinks): "Er had wat mij betreft hier en daar nog wel een tandje bij gekund." Hij vroeg aandacht voor de kleine sporten en het verschil tussen sport, georganiseerd, en bewegen, ongeorganiseerd. Hij bracht ook de sportkantines ter sprake, 'een poel des verderfs', zoals hij het met enige ironie noemde en het fysieke en verbale geweld in de sport. 

"welkom"
Erwin Duursma (D'66) begon op de inmiddels van hem bekende manier met: "Welkom terug van vakantie. Het duizelt mij zo nu en dan, er is weer een aantal deuren open getrapt, maar er zijn nog steeds geen antwoorden. Mijn suggestie is: nog niet vaststellen. We moeten ons eerst afvragen welke doelen hebben we het eigenlijk over. De visie die hieruit spreekt is af en toe tamelijk onduidelijk. Ik vraag mij af: hebben we nou echt wel een visie." Burgemeester Jeroen Gebben kwam met het voorstel, gehoord alle meningen in de raad, om het punt van de agenda te halen. Dat kwam er niet van, de meeste fracties wilden het op de agenda houden. Jammer eigenlijk, want dit was een prima aanzet kunnen worden om nu eens echt een steekhoudende visie op papier te zetten en van daaruit gericht beleid te maken. Maar de raad koos dus voor de veiligste manier: 'net te folle opskuor'. Als laatste spreker pleitte Gert van der Meijden voor zichtbare sportcoaches, ondersteuning aan sportbestuurders en een extra, specifieke, coach voor gehandicapte sporters. En toen was er koffie.NB. een verslag van het tweede deel van deze raadsvergadering vindt u asap elders op deze site.

Binne Kramer