31
zo, juni
5 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
BURGUM - Het was Dineke Wagenaar (VVD) die in de raadsvergadering van de gemeente Tytsjerksteradiel een mooie variant op Shakespeare's beroemde uitspraak 'te be or not to be, that's the question' lanceerde toen het over het vervoer ging. Het was een van de weinige 'hoogtepunten' op deze donderdagavond die wel weer lang duurde, maar die weinig politiek vuurwerk opleverde, het was eigenlijk allemaal een beetje 'business as usual'. Maar 'jo bin der as jo binder net' was wel een verrijking.


Van asbest tot jeugdzorg
De vergadering begon met het 'fragenhealoerke', raadsleden kunnen daarin vragen stellen aan het college. Meestal gaat dat over acute zaken die spelen of gaan spelen in de mienskip, of in een specifiek dorp. Dit keer ging het over asbest (Freddy de Haan FNP), jeugdzorg (Menno Steenland PvdA), parkeren in Earnewâld (opnieuw Steenland), de vaccinatiegraad (Lamina Westerdijk CDA), de huurprijs van de nieuwe woningen aan de Steenhuizenlaan in Burgum (Douwe Hooijenga CU), het Sanjesfjild in de Trynwâlden (Nynke Koopmans VVD) en de duurzame plannen van de gemeente (Brigitta Scheepsma GrienLinks). Met de beantwoording erbij besloeg dat 'healoerke' inmiddels al meer dan drie kwartier. En die beantwoording was in veel gevallen in de orde van grootte van 'er wordt geïnventariseerd', 'wachten op het kostenplaatje, kost nog wat tijd', 'dit is hiel kompleks', 'we hebben het er met de GGD over gehad en we zijn er ontzettend mee bezig', 'ik sil dit útsykje', 'it kost mear tiid dan wy tocht hiene', 'dit is net in saak fan de gemeente', 'wy kinne net oerlizze met de provinsje, der is gjin kolleezje op dit stuit', 'het staat hoog op de agenda'. Even ontstond er een ietwat venijnige discussie tussen Berber van Zandbergen en wethouder Gelbrig Hoekstra over de afwezigheid van de laatste bij bijeenkomsten waar ze wel had moeten zijn volgens mevr. Van Zandbergen. De wethouder legde het uit, ze had daar plausibele redenen voor. Voorzitter Jeroen Gebben greep in toen de discussie een rafelrandje dreigde te krijgen en de integriteit van de wethouder in het geding leek te komen.

ynsprekkers
Ook deze avond werd er ingesproken door mensen die hun zaak graag wilden voorleggen c.q. bepleiten bij de raad. Het ging over de woningbouw in Earnewâld: "Der is yn gjin tiden in hûs boud yn Earnewâld", aldus de inspreker. De tweede 'zaak'  ging over uitbreiding van een schapenboerderij in Jistrum. De inleiding van drie heren over de Fumo ging merendeels over geld, maar als ik het goed begrepen heb, 'dat hie der wol oan' trouwens,  was de raad niet bereid daar meer geld in te steken, de meeste fracties vonden dat het nu eerst maar eens wat moest opleveren. De VVD fractie beeldde het nogal plastisch en af en toe ook een beetje hilarisch uit met het tentoonstellen van het overbekende 'Rupsje Nooitgenoeg'. De boodschap was duidelijk: voorlopig geen extra geld.

rapport rekenkamer
Douwe Hooijenga vatte het rapport van de rekenkamer als volgt samen, niet zozeer inhoudelijk, als wel als aangaande de vorm waarin het gegoten was: "Droege mateerje, mar ik kolleezje hat it serieus oppakt. Der moat wat gebeure, de ict komt nei foaren as net hiel modern. Der moatte stevige stappen set wurde." Michel Klont (Grien Links):"Wij zitten in het middensegment van Nederland." Age Kramer (CDA): De útfiering stagneert, operasjoniel bliuwe wy achter, it beklijft noch net alhiel by ús meiwurkers." Menno Steenland (PvdA): introduceerde een nieuw begrip in de discussie: "Wat ik mis is de awareness, de bewustwording, we moeten nu doorpakken." Dineke Wagenaar (VVD) was duidelijk in haar statement: "It is mei sizzen net te dwaan", aldus de VVD-voorvrouw, "je kinne noch safolle op papier sette, mar it giet om hâlding en gedrach." Piet Reitsma (FNP): "Wy binne hjir kontent mei, maar wy moatte net allinne werom, mar ek foarút sjen, wy moatte alert bliuwe en dat jildt foar amtners en riedsleden. Na een tweede termijn die niet echt heel andere standpunten opleverde, werd de discussie gesloten onder toezegging dat in september besluitvorming plaatsvindt. 

Binne Kramer 

Advertentie