19
za, okt
4 Nieuwe art.
Ook adverteren op de kabelkrant, deze website of op de radio? Klik hier voor meer info.

Nieuws
EASTERMAR - Grondverzetbedrijf Brouwer&Brouwer zet de sponsoring, in casu de rol van hoofdsponsor, nog drie jaar voort. In het hoofdkantoor van de firma werden daartoe woensdagmiddag de benodigde handtekeningen gezet. En daar is SIES, dat staat voor Stifting It Eastermarder Skûtsje, uitermate over te spreken, immers, het zorgt voor continuïteit op financieel gebied. Of het ook zorgt voor diezelfde continuïteit in de prestaties, is wel de bedoeling, maar daarover bestaat uiteraard geen zekerheid.


Hoge verwachtingen van Eastermarder skûtsje
Het is natuurlijk prachtig als je kampioen wordt in de A-klasse van de IFKS, dat betekent zoiets als wereldkampioen worden, het is de 'crême de la crême' van die organisatie, maar het heeft ook één groot nadeel. En dat is dat verwachtingen voor het komende seizoen nu bij het 'omsittend laach' torenhoog zijn. En het is een gegeven in de sport dat kampioen worden één ding, is, maar kampioen blijven een heel ander paar mouwen. Een aspect van succes hebben is uiteraard, en zeker bij het skûtsjesilen, dat de financiële voorwaarden geborgd moeten zijn. Met andere woorden, er moeten sponsoren worden gevonden die hun steentje willen bijdragen aan dat succes. En wat dat betreft was het woensdag een heuglijke dag voor de Stifting It Eastermarder Skûtsje die It Doarp Eastermar mede in de vaart houdt. Hoofdsponsor Brouwer&Brouwer uit Eastermar verbond zich voor nog eens drie jaar aan het skûtsje, middels het verlengen van de lopende sponsorovereenkomst. Dat vond plaats in het hoofdkantoor van de firma in het bijzijn van uiteraard Eelco en Rienk Brouwer en een aantal vertegenwoordigers van de Stifting, te weten Fokje de Vries,  Annet Kuipers en Wijbe Postma. Bovendien was namens het bedrijf ook Jouke Bosgraaf aangeschoven. Nadat de officiële stukken door beide partijen waren getekend, was er tijd en gelegenheid nog even met elkaar van gedachten te wisselen. En daarbij ging het, het zal u niet verwonderen, over skûtsjesilen. Eerste vraag aan directeur Eelco Brouwer was het 'waarom' van deze sponsorovereenkomst. "Ik sil earst efkes útlizze hoe't wy hjir by belutsen rekke binne. Dat kaam sa: de foarige haadsponsor hâldde op en doe binne wy frege, ús heit hie al ris sein dat as der in plakje frij kaam, dat wol wat foar ús wêze soe. No, sa is it gien en dat befoel dermate goed fan beide kanten dat wy hjir no sitte om it kontrakt mei trije jier te ferlengen. Sjoch, sponsoring is in foarm fan stipe dy't eins foar beide partijen foardiel hawwe kin, hawwe moat. It is net sa mar in donaasje, as bedriuw ferwachtsje jo der wat foar werom te krijen, net meiïen yn jild, mar bygelyks op it mêd fan public relations en goodwill. Ien fan de dingen dy't wy werom krije is sa no en dan de beskikking oer it skûtsje om mei gasten, dan moast tinke oan klanten as potensjele klanten, ris in middei te farren. Minsken fine dat prachtich, foaral guon dy't soks noch nea by d'ein hân ha. In foarm fan netwurkje soest it neame kinne. Maar wy wolle as bedriuw fansels ek graach meiwurkje oan it ynstân hâlden fan sa' prachtige tradysje as it skûtsjesilen. En dat se dan ek noch kampioen wurde, lykas foarich jier, is fansels hielendal super. Dêr binne  wy tige grutsk op, grutsk dat wy dêr as bedriuw oan meiwurke ha. Fanút de skiednis hawwe wy as bedriuw yn it grûnwurk ek in link mei skûtsjes, dy ferfierden ommers de grûn troch hiel Fryslân. Dat makket it ekstra passend foar ús. En sels ha ik in soad mei wettersport en dat skûtsjesilen, ik fyn it prachtich, om te sjen, mar ek as ik sa no en dan ris mei it wetter op mei. It is puer tiimwurk en eins hat it yn sa'n wedstriid wol wat fan in bedriuw, elk hat in taak en elk foarmet in skeakel in de ketting." Ik bin benijd nei hoe't se it dit seizoen dwaan sille, mar ik ha der hege ferwachtings fan. Al silet fansels ek it gelok in rol, eat as 'soms zit het mee' ensafuorthinne. Wy wachtsje it ôf, mar ik ha der in protte sin oan." Wijbe Postma wijst vervolgens op het feit dat het een groot voordeel is dat de hoofdsponsor een bedrijf uit het eigen dorp is: "Dat soarget foar hiele koarte lyntsjes. En dat fan dy prestaasjes, ja dêr hoopje wy fansels ek op, der is neat moaier as it skûtsje nei ôfrin mei de flagge yn top yn te heljen hjir yn it doarp, lykas ferline jier. Mar lykas Eelco Brouwer sei: om kampioen te wurden moast it gelok ek in bytsje mei ha." 

Binne Kramer