Advertentie:

Nieuws
BURGUM - Het was een nipte overwinning donderdagmiddag die de tegenstanders van de nieuwe woonwijk in De Warren tussen Suwâld en Burgum behaalden. Met de kleinst mogelijke meerderheid werd het plan door de gemeenteraad afgeschoten. Dus: geen woningbouw in dat stuk 'griene greide', geen satellietdorp zeg maar, aan de overkant van de Centrale As. Maar waar moeten die 150 toegezegde woningen dan wél komen? Applaus was er van de tegenstanders die massaal de publiek tribune bevolkten.


Laatste poging heeft succes
Het was donderdagmiddag een 'hiel ochheden' vóór en later ín het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel in Burgum. Buiten zong een 'manmachtich koar', ik herkende diverse leden van het Suwâldster Shantykoor de Pypkesjongers, een soort strijdlied met als motto 'it giet net barren in de Warren', begeleid door Keimpe van der Meer en het duo Nanne en Ankie. Op de onverwoestbare melodie van 'Het is uit het leven gegrepen', ooit populair gemaakt door het NCRV-ensemble Farce Majeur, een variant op 'force majeur', overmacht dus. Maar het klonk prima, ja wat wil je met een aantal 'ferneamde' muzikanten als begeleiders en voorzangers. Maar het ging uiteraard om het feit dat juist op deze donderdagmiddag het besluit over wel of niet bouwen van woningen in De Warren, een landbouwgebied tussen Burgum en Suwâld. Een besluit waar de nodige druk op zat, niet alleen vanwege de milieu aspecten en de planologische gevolgen, maar ook vanwege de financiële consequenties. Die waren niet misselijk, als er niet gebouwd zou worden, zou dat een waardevermindering van de door de gemeente ooit aangekochte grond betekenen van liefst meer dan 3 miljoen Euro. En dat in een tijd dat het de gemeente 'wat de sinteraasje oangiet' toch al niet voor de wind gaat. En dat laatste is een eufemisme mag u rustig stellen. En speelden dus grote belangen en het was in feite onzeker hoe de verdeelde raad er over zou oordelen. Er waren uiteraard insprekers aangemeld om nog een laatste poging te doen om de in hun ogen heilloze plannen van tafel te krijgen. Soms wil dat wel eens helpen, zeker als je insprekers achter de microfoon krijgt die hun 'vak' verstaan, met andere woorden, die weten hoe ze een gemeenteraad moeten bespelen, 'manipuleren' dus eigenlijk, want dat is in feite wat ze proberen. De eerste, dhr. Uildriks was kort en duidelijk: "Dit is een ramp voor ons dorp (Suwâld) en: "Wij maken ons grote zorgen, het college zwemt steeds verder in de fuik. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. "Dhr. De Vries, 'sis mar Jan',  zei op persoonlijke titel, niet tegen woningbouw te zijn, maar: "Net op dit plak, dit is gjin goed rentmasterskip. Dit is in nije twadieling, hoe is it mogelik." Zijn uitsmijter mocht er zijn: "In fette nee tsjin dit megalomane plan." Keimpe van der Meer, hij dirigeerde ook het gelegenheidskoor, was zoals verwacht wat filosofischer: "Sinds wij alles hebben zijn wij veel kwijtgeraakt." Hij had een goede raad voor de aanwezigen in de raadszaal: "Gean der mar ris  hinne, mar dan net mei Mammon yn de eagen. Lit dit net barre." Ook mevr. Claassen ging op de filosofische toer, zij vreesde voor verstoring van het evenwicht in de natuur: "Wij moeten oordelen met de wijsheid van nu, ik wens de raad moed, kracht en wijsheid. "Lit it net barre yn de Warren." Ad Liefaard, hij was jaren verkeersdeskundige bij de gemeente, wees op de gevolgen op verkeerstechnisch gebied. Er zijn volgens hem per etmaal al meer dan tweeduizend voertuigen die over een ongeschikte route rijden en: "Als de Warren gerealiseerd wordt, worden dat er alleen maar meer." In feite bracht hij een nieuw en eigenlijk nog onderbelicht aspect in de discussie in. De laatste inspreker, dhr. Van Woerden, had een heel ander rekenmodel bedacht dat overigens geen 'kleine winst', maar een verlies van 7 miljoen zou opleveren. Hij wenste de raad 'wijsheid'. 

'en doe moast de bûter jild jilde'
Het was Peter van de Hoef (PvdA) die de debatten opende toen de fracties aan het woord kwamen. "Zijn die 150 woningen nu extra, ja of nee", vroeg hij zich af en: "Voor alle beurzen, welke bouwer is daartoe bereid." Hij wees met name op de aspecten van duurzaamheid en circulaire ontwikkeling. "Wij missen concrete invulling", aldus Van de Hoef, die eindigde met het statement dat er ook in andere dorpen moet kunnen worden gebouwd: "Als dat niet kan is het voor ons einde verhaal." Erwin Duursma (D'66) refereerde aan de brief van gedeputeerde Kielstra aangaande dat getal van 150. "Ze zien het iets genuanceerder." En over de hele situatie: "Als we het over konden doen, hadden we De Warren niet aangekocht." Na hem kwam Sjaak Hoekstra (VVD) aan het woord. Ook hij wees op het feit dat deze raad niet betrokken was bij de aankoop van de grond in De Warren. "Daar is dus lange tijd niets mee gedaan, pas in 2016 kwam de pijn, mede toen bleek dat een aantal dossierstukken niet meer te vinden was, vreemd. Het gaat om grote belangen en bedragen." Douwe Hooijenga (CU): "Dit giet oer it konsept, wy hawwe noch de kâns om de hiele gemeente net op slot te setten, De Warren is in kâns foar Burgum en jout rûmte foar oare doarpen. Sa sjogge wy in mogelikheid foar útwreiding yn alle doarpen. Wy sjogge it foarûntwerp temjitte, dy 150 moat ekstra wêze, oars giet de stekker der út. Der moat in goede sprieding fan priisklassen komme, dit is in kâns foar Burgum en de hiele gemeente." Brigitta Scheepsma (GrienLinks) had moeite met de koppeling van De Warren en de begroting: "Dit hangt als een soort zwaard van Damocles boven ons hoofd." Haar partijgenoten Michel Klont en Berber van Zandbergen onderstreepten haar zienswijze: "It moat sa, it kin sa, it sil sa", aldus mevr. Van Zandbergen. FNP'er Van der Velde meldde dat zijn partij koos voor 'ynbreiding en herstrukturearring', dus het bouwen binnen de bestaande grenzen. Gert van der Meijden (CDA) wees in zijn betoog op de eisen van duurzaamheid, energie en circulariteit. Met: "De Warren geven een gezicht aan de gemeente", toonde hij zich een pleitbezorger voor de bouw in De Warren. Maar niet ten koste van alles, dat maakte hij wel duidelijk. 

college
Daarna was het woord aan het college van B en W, in casu wethouder Gelbrig Hoekstra. Ze nam ruim de tijd om uit te leggen waarom het college ging voor de bouw van de 150 woningen in De Warren. "Dit giet earne oer", betoogde zij, "it is goed dat der no in beslút komt. Dit giet net sa mar oer in fersammeling hûzen, dit is net allinne foar de 'happy few', dit wurdt in wyk dy't Burgum op 'e kaart set. Wenje en rekreearje oan it wetter, dat hawwe wy hjir noch net. It is helber op basis fan de kennis fan no, dit giet ek om Burgum, dêr is in soad fraach nei wenningen. De Warren is in kâns, der moat no echt wat gebeure. Der moatte 150 wenten komme boppe op it kontingint." Een klip en klaar verhaal, maar nog steeds was toen niet duidelijk hoe de hazen liepen in de raadszaal, met andere woorden: hoe was de verhouding tussen voor en tegen. En dus kwam er een tweede termijn waarin dat alles duidelijk zou moeten worden.

tweede termijn
Sjaak Hoekstra (VVD) mocht de aftrap doen. "Tytsjerksteradiel is mear as Burgum allinne", vond hij, "als er 150 huizen komen gaat dat ten koste van de andere dorpen. De VVD gelooft niet in sprookjes, wij snappen er helemaal niets meer van. Dit college is niet in staat om hier een succes van te maken, dus wij zeggen: nu even niet." Erwin Duursma, hij bleek achteraf de beslissende stem te hebben, wilde eerst zekerheid of het inderdaad wel extra was, die 150: "Daar wil ik eerst een definitief antwoord op." En daarmee neigde hij naar een tegenstem en dus was het Douwe Hooijenga die een lijmpoging deed tijdens een korte schorsing. (De bijgaande foto brengt dat 'harsenskrabjen' in beeld.) Maar Duursma was niet te vermurwen en toen wethouder Hoekstra ook niets van het uitstel zoals dat door Douwe Hooijenga was voorgesteld, wilde weten, tekende zich het einde van dit politiek steekspel steeds duidelijker af. Het was onontkoombaar: er moest gestemd worden en uit die raadpleging bleek dat er 11 stemmen (CU, PvdA en CDA) vóór waren en dus 12 tegen: GrienLinks, FNP, VVD en dus ook D'66. En daarmee was het plan van tafel: geen woningen dus in De Warren en dat oordeel werd met luid applaus begroet door de volle publieke tribune, waar in principe alleen maar tegenstanders zaten. 

conclusie
Er komen dus geen woningen in De Warren, Burgum krijgt geen satelliet dorp, Suwâld kan opgelucht ademhalen en de jonge boeren die de vorige keer inspraken, kunnen gerust zijn, hun toekomst staat niet op de tocht. Maar wat gebeurt er nu met die inmiddels roemruchte 150 woningen? Dat worden dus geen 'villa's-aan-het-water',  maar waar komen ze dan wél te staan en hoe ziet dat er planologisch uit. En wat gebeurt er met de kleine dorpen, welke rol wordt hen toebedeeld, wat krijgen zij erbij, want ook bij hen leeft de vraag om extra woningen. Daarover werd in deze discussie niet gesproken, al zullen er best wel suggesties komen. En hoe gaat de gemeente om met de 3 miljoen die zij nu misloopt en die ongetwijfeld invloed zal hebben op de komende begroting. Daarover zal misschien op 11 juli duidelijkheid komen, als de raad vergadert over de kadernota. Er zal zonder twijfel bezuinigd moeten worden, maar de hamvraag is dan uiteraard: waarop?

Binne Kramer 

Advertenties
Advertentie