06
ma, juli
6 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
BURGUM - Dat was eigenlijk het meest opmerkelijke donderdagavond toen de raad van Tytsjerksteradiel zich boog over de wenfyzje, zeg maar de vraag waar, hoe en in welke mate er gebouwd mag/moet/kan worden in de komende tijd in deze gemeente. Het meest heikele punt, al of niet bouwen in De Warren, was niet langer 'im Frage' en daarmee was in feite de angel uit de discussie inzake de woonvisie gehaald. Echt veel nieuwe inzichten leverde het debat tussen de verschillende fracties dan ook niet op.


"Tytsjerksteradiel is gjin museum"
De uitspraak was van VVD-fractievoorzitter Dineke Wagenaar. Ze maakte haar statement tijdens het debat over de Wenfyzje. Toen het hoofdpijnverhaal over De Warren was weggevallen uit de discussie, miste het debat het meeste venijn en de meeste scherpte. Nu kwam het merendeels neer op statements van de verschillende fracties. En daarbij ging het over met name de verdeling van het woningcontingent tussen de grote dorpen en de kleinere. De grote woonkernen, dan gaat het over Burgum, Hurdegaryp en de Trynwâlden, maar ook de kleine dorpen hadden al in een eerder stadium laten weten dat er ook bij hen behoefte bestaat aan meer woningen en dat vooral voor starters en senioren. De kleine dorpen willen graag dat hun jeugd de gelegenheid krijgt om in het dorp te blijven wonen, nu zijn ze vaak genoodzaakt om een huis te zoeken in de grotere kernen.

Insprekers
Ook nu waren er insprekers en die verkondigden vrijwel allemaal dezelfde boodschap. Anje Wester uit Earnewâld koppelde het gebrek aan woonruimte aan de oplopende schaarste aan vrijwilligers. En juist die houden, aldus mevr. Wester, een heleboel zaken en organisaties draaiende in kleine dorpen als Earnewâld. Na de insprekers was het woord aan de fracties in de raad en het was Dineke Wagenaar (VVD) die het spits afbeet. "Tytsjerksteradiel is mear as allinne Burgum", betoogde zij en: "Tytsjerksteradiel is gjin museum." Zij zag wel degelijk mogelijkheden in met name de kleine dorpen, waarbij zij de nadruk legde op de sociale cohesie: "De wendoarpen moatte foldwaande oandacht krije. De plannen binne moai, mar sizze is neat, dwaan is in ding." De Fryske variant op geen woorden maar daden dus. Zij was van mening dat de raad het laatste woord zou moeten hebben. De FNP kon zich bij monde van raadslid Van der Velde wel vinden in de plannen van het college. "Dit binne romtlike plannen foar de kommende jierren. Der moatte genôch wenningen komme mei ek genôch fariaasje en se moatte betelber wêze."

Peter van de Hoef (PvdA) sprak van 'een basis voor de toekomst': "Hier ligt een rol voor de raad. Het college gaat als het goed is in gesprek met de regio en ook de dorpen, we moeten vasthouden aan sterke kernen en vitale dorpen. We moeten een inhaalslag maken voor onze jongeren en senioren. We moeten één- en tweepersoonswoningen koppelen aan de regiodeal. Age Kramer (CDA) sprak van een 'sterke woongemeente: "Uit dit plan spreekt ambitie, al is die soms sterker dan de haalbaarheid. Af en toe is het allemaal te stroperig. We moeten de grotere kernen blijven versterken, we kunnen en gaan grote stappen zetten met deze visie." Berber van Zandbergen (GrienLinks) begon met een snuifje dramatiek: "Hier ligt hij dan, de woonvisie, maar dan zonder De Warren. Deze visie leeft ontzettend en zijn heel veel zienswijzen ingediend, maar wat nu moet volgen is een concretiseringsslag, want er is nog geen komma gewijzigd aan de visie. Wat voor gemeente willen wij zijn, dat vergt een visie op krimp en op behoud van kwaliteit." Douwe Hooijenga (CU) "Wy kinne wer bouwe, dy 150 wenningen behâlde, ik hoop dat dat noch mogelik is.Wy kinne ús der wol yn fine, benammen yn it stik oer jongeren en starters. Tytsjerksteradiel moat net op slot komme."  Erwin Duursma (D'66): "Wat we nodig hebben is specifieke woonvormen voor senioren en wat we vooral niet te veel moeten doen is 'top down' werken."

Wethouder Gelbrig Hoekstra  legde eens te meer uit waar het college voor staat: "Wy wolle dat elkenien goed wenje en libje kin yn dizze gemeente. Ambysje is prima, mar dan wol reële ambysje, dat moat de basis wêze. Mar tagelyk moatte wy feksibel bliuwe." Er bleek geen behoefte bij de raad om het college-voorstel in stemming te brengen en dus werd het aangenomen. 

Binne Kramer 

Advertentie