29
zo, mrt
9 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
BURGUM - Er werden afgelopen donderdagavond in de raadszaal in Burgum drie nieuwe raadsleden beëdigd en geïnstalleerd. Nee, er waren geen verkiezingen geweest en zittende raadsleden hadden ook niet de pijp aan Maarten gegeven. Nee, het ging om drie zogenaamde burgerraadsleden. Die mogen de raadsvergaderingen bijwonen en eventueel in commissies zitting nemen, maar stemrecht in de raad hebben ze niet. Ze begonnen in ieder geval in stijl: met bloemen, hen uitgereikt door de burgemeester.


'Wiisheid foar alle belutsenen'
De reguliere raadsvergadering begon donderdagavond een beetje ongewoon. Nadat burgemeester Jeroen Gebben de vergadering geopend had, kreeg fractieleider van GrienLinks Brigitta Scheepsma het woord, ze had een belangrijke mededeling. Ze refereerde daarbij aan het spraakmakende vertrek een paar weken terug van de complete oppositie tijdens het debat over de begroting voor 2020. Dat was toen een heel 'ochheden', waarbij eigenlijk niemand precies uit de doeken deed waar het werkelijk om ging. Blijkbaar was bij alle betrokkenen het besef doorgedrongen dat het zo niet verder kon, dat het niet werkbaar was met zulke verstoorde onderlinge verhoudingen. En dus, aldus mevr. Scheepsma, 'waren er gesprekken geweest' en die waren volgens de GrienLinks-leidster 'constructief geweest'. Ze kondigde ondertussen wel aan dat het raadsonderzoek waarvan in de gewraakte 'wegloopvergadering' al sprake was geweest, er wel degelijk zou komen. Overigens zal de raad daar nog over moeten beslissen. Inhoudelijk kregen we verder weinig mee over dat overleg, want nadat zij haar verklaring had afgelegd, was het woord aan CDA-woordvoerder Age Kramer. Die begon met het vragen om een schorsing, achter mij op de publieke tribune was daar al op gespeculeerd. Age Kramer na het korte interne overleg: "It hâldt ús dwaande, wy wiene ferbjustere en it hat ús fertriet dien, mar wy binne sitten bleaun. Mar hoe geane wy hjir no mei om. Wy binne 'vergevingsgezind' en wolle de kloof slute. Dat kin troch in dialooch mei respekt foar elk syn prinsipes. It CDA winsket alle belutsenen in protte wiisheid ta." Een stevige binnenkomer dus, het hele voorval zal nog wel een staartje krijgen, dat staat wel zo goed als vast. Vraag is natuurlijk of de strijdbijl nu begraven is en voor hoe lang. Want de onenigheid lijkt mij nog bij lange na niet uit de wereld, alle mooie, maar toch ook wel lichtelijk dreigende woorden van de beide kampen ten spijt. Dat er gepraat is, is een goede zaak, met een onvervalste 'hakken-in-het-zand' strategie kom je in dit soort geschillen niet verder, dan ligt escalatie constant op de loer. Misschien is mediation een optie, bemiddeling van buitenaf. En dan nog even dat raadsonderzoek. Ik vraag me af of dat deze zaak kan oplossen, zeker omdat eigenlijk nog steeds niet duidelijk is waar het nu precies om gaat. Wordt dus met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vervolgd.

fragenhealoerke
Naast mij op de overigens lege perstribune zitten twee journalisten van het blad Binnenlands Bestuur en ik heb bij de kennismaking beloofd dat ik, als ze moeite zouden hebben met het Frysk dat in de raadsvergaderingen de voertaal is, even als tolk zal optreden. Ze vinden het wel heel bijzonder, zo'n tweetalige vergadering, zeker als burgemeester Jeroen Gebben het ene raadslid in het Fries antwoordt en het andere in het Nederlands. De rondvraag, want dat is het in feite, wordt geopend door Gert van der Meijden (CDA), hij heeft een vraag over het prestigieuze project 'Holwerd aan Zee', waar T-diel financieel bij betrokken is. Er is een tekort, 'wen wird's wundern', en Van der Meijden wil weten of dat consequenties heeft voor onze gemeente. Burgemeester Gebben heeft dit in zijn portefeuille en dus beantwoordt hij de vraag: "Oer de ferdieling binne wy noch yn gesprek, oan de ein fan de moanne is der oerlis en der is in kâns dat in diel fan it bedrach oars ferdield wurdt." De volgende die een vraag stelt, is Freddy de Haan (FNP). "Dy gaswinning, dêr hawwe wy soargen oer. It giet oer it fersakjen fan de grûn, ús boargers meitsje harren dêr soargen oer en dy moatte wy fuortnimme." Wethouder Tytsy Willemsma: "Wy diele dy soargen, mar de adfysrol past ús eins net, ik kin de boargers net gerêststelle."

betterskip
Sjaak Hoekstra(VVD) heeft ook vaak een afwijkende, dan wel verrassende openingszet in petto. Dit keer begint hij met een beterschapswens voor Nynke Koopmans van de nieuwe Partij voor de Boeren, daarvoor VVD, die ziek thuis is. Zijn vraag gaat over Garyp waar diverse initiatieven aangaande duurzaamheid en energietransitie gaande zijn. Hij is bang dat er druk wordt uitgeoefend, hij spreekt van 'schuldgevoel aanpraten' voor mensen die niet direct staan te popelen. Wethouder Andries Bouwman antwoordt dat er een 'positieve flow' is, maar: "Ik nuanceer het wel, maar we zijn er trots op wat daar gebeurt, maar niettemin bedankt voor het signaal." Michel Klont (GrienLinks) breekt een lans voor duidelijkheid in de communicatie met name vanuit de overheid. Een aantal gemeenten heeft daartoe een deal gesloten en Klont vraagt zich af wanneer T-diel die ondertekent. Jeroen Gebben zegt dat T-diel zich direct heeft aangemeld. Michel Klont (GrienLinks) heeft ook nog een vraag over het volkstuincomplex in Gytsjerk dat grenst aan een maisveld, of andersom. Hij vraagt of voor zoiets gemeentelijke richtlijnen bestaan. Wethouder Tytsy Willemsma antwoordt dat dit een probleem is 'wêr it Wetterskip oer giet'. "Wy hawwe as gemeente gjin richtlinen en ek gjin ôfstannen tusken de perselen." Gert van der Meijden heeft een vraag over het gebruik van de Swette als sluiproute, de weg ligt in twee gemeenten. Sjaak Hoekstra wil weten hoe ver het is met de ontwikkelingen rondom PFAS en wethouder Willemsma antwoordt dat 'se der hast in deitaak oan hat'. "Mar der is noch gjin útslútsel. Wy besykje dúdlikheid te krijen." Brigitta Scheepsma (GrienLinks) wil weten welke soort strooizout de gemeente gebruikt, er blijken twee soorten te zijn. Wethouder Willemsma is kort: "De goede soart."

ynsprekkers
Er zijn er dit keer twee, de ene bepleit de mogelijkheid van woningbouw aan een stukje 'kaal' land aan de Kleasterloane, de andere twee heren bepleiten de aanleg van kunstgrasvelden op het Kaetsjemuoilân in Oentsjerk, dit namens KF De Wâlden, de korfbalvereniging dus.

riolering
Het gaat over de lange termijnplanning van de riolering met natuurlijk in het achterhoofd het feit dat er zo nu en dan zoveel regen, 'hemelwater', valt dat de riolering het niet meer aankan. Een voorlichter van Alta, het bedrijf dat met dit probleem aan de slag gaat, komt met een presentatie die even kort als duidelijk is. Hij schetst drie scenario's, die lopen van weinig doen, niet veel aan de hand, tot een ingrijpende en dus dure investering in allerlei maatregelen voor de lange termijn. De raad mag, zeg maar, een voorlopige keuze maken. Jantsje van der Veen (CU) pleit voor het zoeken naar een evenwicht, een balans: "Ynsette op plakken mei oerlêst en yn't foar kommuniseare mei de bewenners, mar dy boargers ek bewust meitsje." Zij pleit voor het tweede scenario: "Droech, skjin en sûn." Peter van de Hoef (PvdA): "Ik mis de balans en de effecten van de klimaatverandering." Hij kiest voor B-C. Berber van Zandbergen (GrienLinks) kiest voor een flinke investering: "Het is geen kostenpost, dus wij kiezen voor een grote dikke groene plus." Het CDA kiest bij monde van raadslid Van der Velde voor 'skjin en sûn', hij twijfelt tussen B en C: "Gjin gouden rântsjes wat ús oangiet." Freddy de Haan (FNP): "Sa't it giet is it prima, B/C past ús wol, der wurdt al in protte dien." Sjaak Hoekstra (VVD): "De duurste is de beste." Hij legt een deel van de verantwoordelijkheid bij de burgers en hij opteert voor 'ergens tussen A en B'. Erwin Duursma (D'66): "Die drie scenario's beperken ons in feite, eigenlijk moet er een totaalplan zijn dat degelijk is afgewogen. We moeten toe naar integrale winst onder de streep, we moeten creatief zijn en vooral ook flexibel. Dit moeten we met elkaar bespreken." Wethouder Tytsy Willemsma constateert 'dat der in dúdlike lijn ynsit by jim'. "Der liket in breed draachflak te wêzen foar B en C. Dy droechte en fansels de finânsjes nimme wy mei. Wy dogge dit foar 60 jier en skriuwe it ôf yn 40 jier."

Binne Kramer

Advertentie