30
ma, mrt
1 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
BURGUM - De raadszaal van het gemeentehuis in Burgum zat donderdagavond stampvol en dat was te danken aan de vele sympathisanten voor de actie Noflik Wenjen moat bliuwe. Namens die 'actiegroep' sprak de heer Provoost in en hij deed dat op een manier die veel indruk maakte, en niet alleen op de voltallige raad, maar met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ook op de kijkers en luisteraars van RTVKanaal 30. Hij kreeg nogal wat vragen vanuit de raad, die alles van het hoe en waarom wilde weten.


Raad kortwiekt overvolle agenda
Burgemeester Jeroen Gebben zag het zwerk al drijven, nog voor de reguliere raadsvergadering van de gemeente Tytsjerksteradiel daadwerkelijk was begonnen. Hij voorzag een uitputtend lange vergadering en je hoefde geen glazen bol te hebben geraadpleegd om te begrijpen dat hij hoogstwaarschijnlijk gelijk zou krijgen. Bij de eerste kop koffie, daar waar de raadsleden en andere gasten elkaar begroeten, in de kantine dus, werd al gespeculeerd: "Hoe let soe it jûn wurde?" En de tijdstippen varieerden toen tussen half één en twee uur. Eigenlijk te gek voor woorden natuurlijk, immers, de meeste raadsleden hebben een baan, zijn dus de hele dag aan het werk geweest en om dan nog eens vier uur of nog langer zich te moeten buigen over soms ingewikkelde en belangrijke politieke en maatschappelijke items, eigenlijk kun je dat mensen, in principe ook nog eens amateurpolitici, niet aandoen. En dus stelde de voorzitter aan de raad voor om een aantal items op de agenda te schrappen, in casu door te schuiven naar de vergadering van februari. De situatie was in feite rijp voor een extra vergadering, want dat doorschuiven betekent dat het dan de volgende keer extra druk én dus laat wordt. Maar een extra vergadering voorstellen lijkt op vloeken in de kerk voor de meeste raadsleden, maar een schema 'om-de-drie-weken' zou toch al een stuk schelen. Want schuiven of niet, ook deze keer was het al een dik half uur vrijdagmorgen voor Jeroen Gebben de vergadering kon sluiten. Het was tekenend dat hij de bijeenkomst sloot met dankzegging voor het geduld van de raadsleden...

rondvraag
Waar bij andere vergaderingen de rondvraag meestal het sluitstuk van de agenda vormt, is het in de raadsvergadering gewoonte om die rondvraag, het heet daar het 'fragenhealoerke', helemaal aan het begin te zetten. Waarschijnlijk in de hoop dat het dan minder lang zal duren. Maar dat blijkt de laatste tijd een illusie, dat 'heal' kan inmiddels wel verdwijnen als voorvoegsel. Maar deze vooruitgeschoven rondvraag voorziet, afgaande op het aantal en de aard van de vragen, wel degelijk in een behoefte. Het zijn vaak praktijkvragen over bijvoorbeeld verkeerssituaties en dergelijke, vaak heel herkenbaar voor kijkers en luisteraars. Deze keer had Mariska Wierenga (CDA) een vraag over de vuurwerkvrije zones van de afgelopen jaarwisseling. Zij vond dat dit initiatief voor herhaling vatbaar was, maar ze vroeg zich af waarom die vuurwerkvrije zones niet meteen van kracht werden. Douwe Hooijenga (CU) wilde weten hoe het gegaan was met die zones: "Hoe wiene dy keuzes makke, faaks hiene wy better fjoerwurkzones ynstelle kinnen, yn plak fan fjoerwurfrije zones." Burgemeester Jeroen Gebben, hij heeft de openbare veiligheid in zijn portefeuille: "Dit ha jim sels betocht. De hanthavening is bêst lestich. Eins is Nederlân ien grutte fjoerwurkfrije zone oan 18 oere ta." Brigitta Scheepsma (GrienLinks) wilde geïnformeerd worden over de wachttijden bij de jeugdzorg en dan met name in Tytsjerksteradiel. Wethouder Andries Bouwman legde uit: "De resultaten van dit onderzoek gaan specifiek om en over Leeuwarden, dus die zijn niet helemaal representatief." Gert van der Meijden (CDA)verbaasde zich over het feit dat de openingstijden van het politiebureau zijn aangepast: "Nu kun je daar op vrijdag alleen op afspraak terecht." Burgemeester Gebben stelde hem gerust: "As de need oan de man komt, binne se der echt wol." Saskia van der Werf (PvdA) wilde weten hoe het nu eigenlijk zat met het parkeren in Earnewâld: "Wanneer komt daar duidelijkheid over?" Wethouder Tytsy Willemsma: "Der binne noch in pear knipepunten dy't oplost wurde moatte." Haar partijgenoot Peter van de Hoef vroeg nogmaals aandacht voor de overlast die groepen jongeren veroorzaken op de Markt in Burgum: "Wat gaat de gemeente daaraan doen en op welke termijn?" Opnieuw burgemeester Gebben: "Wy sitte der boppe-op, wy kenne nammen en rêchnûmers. Mar de rûmte dêr is iepenbier, dy is fan elkenien." Maar Peter van de Hoef was niet tevreden met dat antwoord: "Ik zie nog geen resultaat, misschien moet er nog beter en strenger gehandhaafd worden, misschien is het tijd voor een gebiedsverbod."

Noflik Wenjen
De publieke tribune zat stampvol op deze donderdagavond en ook in de zaal beneden was het druk en dat had allemaal te maken met het feit dat de heer Provoost zou inspreken namens de belangengroep Noflik Wenjen. Dat Noflik Wenjen gaat over een tiental cliënten die in een kleinschalige eenheid in Heemstra wonen. Het zijn kwetsbare ouderen, merendeels vanwege dementie, die afhankelijk zijn van extra en intensieve zorg. Die zorg bleek na de eerste jaren en de daarop volgende inspectie, niet voldoende. De verbeteringen kostten veel geld en dus kon het volgens de zorgaanbieder, Tellens toen nog, later Patyna, niet meer uit. En dus is het plan om Noflik Wenjen te sluiten wegens 'niet meer rendabel'. "It is te djoer", aldus de heer Provoost, de woordvoerder van de 'Belangengroep Noflik Wenjen moat bliuwe'. "Soks moat fansels net kinne", aldus de woordvoerder, "Noflik Wenjen' moat trochgean." Hij vroeg steun van de raad, in welk vorm ook. Wat hij alvast kreeg was bijval en applaus. Wethouder Andries Bouwman legde uit wat de gemeente kan doen in dezen: "Ik ben er geweest en ik was onder de indruk. Het is duidelijk dat die mensen daar zo lang mogelijk moeten kunnen blijven wonen. Probleem is dat de zorgplicht is verschoven naar de het zorgkantoor, in dit geval dus Patyna. De gemeente is vrij beperkt in de mogelijkheden om wat te doen, maar we steken wel degelijk de handen uit de mouwen. We hebben al initiatieven ontwikkeld voor gesprekken met Patyna. Ons advies op voorhand is 'ga in gesprek met Patyna' en reik elkaar de hand."

sport
Een interessant punt was ook de uitvoering van de sportnota, ook daar viel het nodige over te vragen en te zeggen. Saskia van der Werf (PvdA) opende het bal door de vraag te stellen of de burgers nu echt gezonder worden. En zij vroeg zich tevens af of er inderdaad noodzaak is voor het aanschaffen voor een auto voor de sportcoaches. Michel Klont (GrienLinks) onderkende in de monitoring van de sportdeelname een probleem: "Die monitoring is niet compleet en ik mis in dit verhaal het kostenplaatje." Alex Nijboer (FNP) miste op zijn beurt in de opsomming van de sporten het fierljeppen en het schaatsen. En ook hij zette vraagtekens bij de al genoemde auto voor de sportcoaches. Nynke Koopmans (PvdB): "De gemeente moat in lytsere rol spylje, dit is te folle, te lúks, wy moatte mear ferantwurdelikens lizze by ús eigen ynwenners." Gert van der Meijden (CDA) noemde het aanstellen van de sportcoaches een goede zaak en hij noemde de monitoring prima. Hij miste overigens in het overzicht de aandacht voor het aangepaste sporten. Erwin Duursma (D'66) had een suggestie: "Maak het wat meer meetbaar." Hij noemde het feit dat Tytsjerksteradiel meedoet aan het sportaccoord een prima zaak: "Wij moeten doelen stellen, het moet niet al te vrijblijvend worden en daarbij: koppel aan het sportaccoord een preventie-accoord, lijkt mij een goede toevoeging." Wethouder Gelbrig Hoekstra legde in haar beantwoording uit hoe het nu zat met die 'omstreden' auto: "Dy auto is in winsk, net mear as minder. Dy sportcoaches reizigje de hiele gemeente troch en se hawwe faak in soad materaal by har, fan dêr dy auto."

Binne Kramer

Advertentie