30
ma, mrt
7 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
KOOTSTERTILLE - Vrijdagavond was de premiere van toanielelsskip Nij Begjin in Kootstertille. Het stuk wat op de planken werdt gepresenteerd heette IK WOL..... TINK IK. Een een prachtige verhaal waar dokter Patricia van den Heuvel een dokterspraktijk houdt met financiele ondersteuning van haar ouders. Maar Patricia houdt ook van feesten.....


Patricia hat in dokters praktyk yn … “Moarkum” ...kocht mei in finansjele garānsje fan har ālders. Se sit yn in ferbouwing. Patricia is net trout en genyt folśt fan it libben. Lucie, har assistinte, besiket har oan ‘e leie te hālden, mar nei in jūntsje stappen giet it hielendal mis. Patricia har heit wol har net mear finansjeel stypje. Patricia moat op syk nei in neie jildsjitter. Net tsjinsteande dat, draait de ferbouwing gewoan troch. Dan betinke Patricia en Lucie in plan om oan jild te kommen, mar at freondin Janine hjir bliid mei is….?

De regie was in handen van Jelle Bekkema, decor van Jelle Bekkema, licht en geluid van Thymen en Mathys Huisman.

De 60 bezoekers mochten genieten van een prachtige avond.

Advertentie