30
za, mei
4 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
BURGUM. Zoals de laatste tijd gebruikelijk, werd dinsdagavond de voorbereidende raadsvergadering gehouden van de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel voor de besluitvormende vergadering van volgende week donderdag. Ook dit was een digitale vergadering, waarbij de raadsleden en het college van B&W per beeldverbindingen met elkaar in contact stonden. Niet echt ideaal, maar een bruikbaar alternatief voor de fysieke vergadering die nu om de bekende redenen even niet mogelijk is.

Het werd een overleg situatie, een vergadering, een gearkomst, kun je het eigenlijk niet noemen, waarbij opviel dat de raadsleden en het college van B&W er al een beetje aan leken te wennen, aan het praten tegen een beeldscherm, het missen van de wandelgang-gesprekken en vooral ook de lichaamstaal van de sprekers én de luisteraars. Voor de tv kijkers is het een hele opgave, omdat zo'n splitscreen van kleine beeldjes ontzettend vermoeiend is en het geluid af en toe ontoereikend.

Lof voor RTVKanaal30
Een van de punten op de agenda was de verlenging van de licentie van RTVKanaal30 als regionale zender. Zo'n zender is wettelijk verplicht, elke gemeente of regio moet er zo een hebben, maar de licentie moet elke vijf jaar worden vernieuwd, verlengd dus in de meeste gevallen. Omdat zich in de voorafgaande maanden een concurrerende organisatie had aangemeld, leek het voor RTVKanaal30 toch nog even spannend te kunnen worden, maar toen deze 'kaper op de kust' zich terugtrok, was daarmee de kou uit de lucht. En dus had de raad, die de verlenging zou moeten fiatteren, weinig smaken om uit te kiezen. Maar er werd wel degelijk over gesproken, niet gedebatteerd, iedereen was het er wel over eens: 'RTVKanaal30 moat bliuwe'. Mariska Wieringa (CDA) was positief, maar wees op de kansen die er nu, met de fusie met NOF in het vooruitzicht, liggen op het gebied van de professionalisering. Menno Steenland (PvdA) zag ook in de voorgenomen samenwerking kansen op de zo gewenste professionalisering. Sjaak Hoekstra (VVD) was, zoals van hem gewend, rechttoe-rechtaan: "In dikke plom foar Kanaal 30, gean sa noch mar fiif jier troch". En daarmee was eigenlijk niet alleen de toon, maar in feite ook alles gezegd wat er over gezegd moest worden. Wethouder Tytsy Willemsma kon en hoefde eigenlijk niets ander te doen dan te bedanken voor de steun en de uitgedeelde complimenten. Burgemeester Jeroen Gebben kondigde, gezien de 'ienriedigens' van de raad, aan dat dit punt op de besluitvormende raadsvergadering van volgende week donderdag 'in hammerstik' zou worden. En dat betekent feitelijk dat wij, RTVKanaal30 dus, nog weer vijf jaar vooruit kunnen en ons kunnen voorbereiden op de fusie van RTV/NOF. En dat is een mooi vooruitzicht voor alle vrijwilligers die dat betreft. Vraag blijft, maar dat is maar zijdelings een politiek item, wat men precies verstaat onder professionalisering en daaraan gekoppeld hoe die 'stâl' moet krijgen. Maar daar ging de raad niet op in deze donderdagavond. Want het blijft natuurlijk lastig: een vrijwilligersorganisatie te laten professionaliseren.

appèl
De vergadering was klokslag half acht begonnen, na 'het tellen der koppen', in dienst heette dat vroeger het 'appèl', met een mededeling van wethouder Gelbrig Hoekstra over de regie die de gemeente heeft of heeft gekregen, dat werd niet helemaal duidelijk, over de woningbouw in Tytsjerksteradiel. Ze zegde in dat kader toe de raad te zullen informeren en tevens te komen met een plan aangaande de woningbouw: "Net allinne yn Burgum."

motie vreemd
Peter van de Hoef (PvdA) kwam met een 'motie vreemd', oftewel een motie die geen oorsprong vindt in een geagendeerd punt. In dit geval ging het over de 'aanlanding van de electriciteitskabel vanuit de zee naar het vasteland'. "Wij maken ons", aldus Van de Hoef, "grote zorgen, met name over het laagfrequente geluid, dat voor veel overlast kan gaan zorgen. Dit is een boodschap aan het college om daar aandacht aan te besteden." Hij kreeg raadsbrede steun voor zijn motie en daar was wethouder Tytsy Willemsma duidelijk blij mee.

jaarrekening 8KT
Die werkmaatschappij 8KT is een samenwerkingsverband tussen de beide gemeenten Achtkarspelen en Tytsterksteradiel en die zorgt met enige regelmaat voor de nodige discussie in de raad, vooral wanneer er geld mee gemoeid is. En dat laatste gebeurt nogal eens. Zelfs nu er een voordeeltje te halen viel. Piet Reitsma (FNP) refereerde daar ook aan en dan met name aan het feit dat hij de oppositie verweet dat zij van 'posityf nijs negatyf nijs' maakte. Hij sprak zelfs van 'nepnijs'. Hij kreeg weerwoord van Brigitta Scheepsma (GrienLinks) die vond dat er een scheef beeld was ontstaan en dat hier het democratische gehalte in het geding was: "Wij kunnen onze taak niet goed uitvoeren." Douwe Hooijenga (CU) zag duidelijk een lichtpuntje: "Moai dochs, ek ris goed nijs." Dineke Wagenaar (VVD) vroeg zich af hoe de communicatie naar de pers was verlopen. "Sa wurdt it lestich te kontrolearen, it is lestich te benchmarken." (Voor de iets minder ingewijden: benchmarken is het vergelijken met andere, soortgelijke situaties). "Wy wolle dêr graach goed sicht op krije", aldus de VVD fractievoorzitter. Wethouder Tytsy Willemsma verbaasde zich toch wel lichtelijk: "No hawwe in miljoen oer en no binne de rapen noch gear." Zij legde in het vervolg duidelijk, voorzover dat mogelijk is in zo'n complexe en onoverzichtelijke zaak, uit hoe de vork aan de steel zit, maar: "It is sa no en dan lestich te folgjen." Piet Reitsma vroeg onomwonden een 'sorry' van de oppositie, maar hij kreeg van Brigitta Scheepsma niet meer dan een herhaling van zetten: "Dit is een inbreuk op het democratisch gehalte."

onderwijs
Er kwam van alles ter sprake bij de behandeling van de onderwijsvisie van de gemeente, maar een heleboel daarvan was eigenlijk niet echt relevant, immers, de gemeente heeft maar in heel beperkte mate zeggenschap over het onderwijs, wethouder Andries Bouma had dat van te voren al gezegd. Tsjikke Krijgsman (FNP) vroeg aandacht voor onder andere het Frysk in het onderwijs: "It Frysk, krijt dat wol omtinken genôch?" vroeg zij zich af en dat klonk toch heel erg als een retorische vraag. Zij pleitte ook voor, wat zij noemde, 'de trijetalige skoalle", een school waarin in drie talen, Nederlands, Engels en Frysk wordt lesgegeven. Menno Steenland (PvdA) vond het een prachtig verhaal over het onderwijs, dat volgens hem 'openbaar en toegankelijk voor iedereen' moet zijn. Lamina Westerdijk (CDA) sprak van 'samen sterk in de basis'. Maar ze vroeg zich wel af hoe enthousiast de ouders hiervoor zijn. Michel Klont (GrienLinks) was zoals gebruikelijk kort maar duidelijk: "Een goed stuk." Jantsje van der Veen (CU) was net zo duidelijk, en bijna net zo kort: zij vroeg aandacht voor de taalontwikkeling en wilde daar ook en met name de ouders bij betrekken. Erwin Duursma (D'66): "Ziet er goed uit, maar er moeten wel doelen aan gehangen worden, het moet leiden naar resultaat. Er moet wat meer verband zijn, het is wat te vrijblijvend." Dineke Wagenaar (VVD): "Is dit no in doel as in middel. Ik soe it wat skerper ôfbakenje wolle, it jild wat mear 'geoormerkt' meitsje. Ik sjoch nei de realiteit." In zijn beantwoording somde wethouder Andries Bouma de voor hem meest belangrijke zaken op die de fracties naar voren hadden gebracht: "Laaggeletterdheid, Fries, openbaar onderwijs, coronatijd, schoolgebouwen en een faciliterende rol.

Binne Kramer
Advertentie