01
ma, juni
9 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
LEEUWARDEN - Tongersdei 13 april is it safier, The Passion, it peaskeferhaal  yn Ljouwert. De tarieding is fansels al in hiel skoft yn folle gong, mar sa stadichoan is it tiid wurden om alle losse saken en opnamen byelkoar te bringen, mei it each op in live útstjoering. Sipke vd Meulen,út Oentsjerk is ien fan de 40 sterke manlju en froulju, dy't it 6m lange en 220kg swiere krús troch de stêd drage meie.


Tiisdeijûn wie it oefenmomint foar de prosesje, mei ûnderweis skoft en wikseltiid. Op it Wilhelminaplein kaam it krús sintraal te stean mei applaus en sa wie de parkoersferkenning slagge!

Advertentie