01
ma, juni
9 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
LEEUWARDEN - Mei The Passion yn Ljouwert wurdt troch de organisaasje fan dit evenemint net allinne it peaskeferhaal fertelt. De moaie plakjes fan de haadstêd komme prachtich yn byld, mar boppedat sjongt Elske de Wall yn har eigen memmetaal: ''In nije dei'' en Wêr bisto''. Ljouwert, The Passion, Fryslân mei in eigen taal en identiteit fiele tongersdei oan elkoar besibbe en striele ekstra waarmte út oer in grôtfol, mar fris Wilhelminaplein. Mei elkoar fielt alles feilich op it Saailân en it ferhaal soarget foar de ferbining!


Advertentie