06
ma, apr
4 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
ALDTSJERK - Keningsdei 2017 ferrint eins sa as alle oare dagen yn de Trynwâlden. De winkels binne iepen en it strjitbyld wurdt allinne oars ynkleure troch it flachjen. It oansjen fan in protte read-wyt-blau, mei hjir en dêr in oranjefindel, wiest op in feestdei. Kening ''Abraham'' Willem- Alexander set de mienskip fan Aldtsjerk oan ta in feestdei foar eltsenien. Jong en âld Aldtsjerk kinne ite, drinke, springe en drok dwaan as guod (fer)keapje.


Oranje set de toan yn doarpshûs Oerein. Om in oer as tolve sit sintraal , op in stoel yn de kleuren fan de Nederlânse flagge de beneamde ''Kening fan de Bern fan Aldtsjerk'', foar in keninklike foto as oantinken oan dizze dei.

Advertenties
Advertentie