06
ma, juli
6 Nieuwe art.
Advertentie:

Nieuws
GERKESKLEASTER - Okkerdeis kaam op it Monnikepaad yn Gerkeskleaster in Poalse frachtwein fêst te sitten. Dat komt omdat dit in fytspaad is en healweis in fee-roaster sit, wêr’t oars net as fytsers en rinners del kinne. Dat dit bard is hat in soarchlike reden.  As jo yn it doarp of sels dêr bûten binne, en jo moatte nei Monnikeweg 1, de pleats fan Bylsma, dan stjoere de measte navigaasje- systemen jo oer dat fytspaad! It systeem wit net dat jo oer de Verlaatsterweg en fia de Trekwei moatte. Dat wit allinne ien dy’t út de omjouwing komt en dêr bekend is.

No wie it in frachtwein, it wie in hiele toer om dy leech te skeppen en om wer fan it paad ôf te lûken. Mar dit betsjut dat helptsjinsten dizze rûte ek troch krije.
Omdat dit probleem blykber noch net oplost is, de folgjende fragen

1. Is it kolleezje bekend mei it feit dat dit probleem spilet?
2. WititkolleezjedatditprobleembygelyksekynStynsgeabydeFeartswâlspilet?
3. Silitkolleezjebydeoanbelangjendeynstânsjesallewardwaanomoanried-rûtesyn
ús gemeente korrekt op de navigaasje-systemen te krijen?
Advertentie